XIM Factsheet

Project Name

Xim Rama 3 – Suksawat

Project Area

2-2-62.10 Rai

Building & Units

38-storey condominium building, 730 units

Number of units: 728 units, Retail: 2 units

Type & Size of Rooms

XIM Factsheet

Facilities

G floor

8th floor

37th floor

38th floor

Parking area

Security system

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น


หมายเหตุ : ตารางคำนวณข้างต้นเป็นการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว วิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างวดผ่อนชำระจะบวกเพิ่ม 0.75% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่แก้ไขสัญญาเงินกู้ และเปลี่ยนแปลงสัญญาค่างวดผ่อนชำระ หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้หมดก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้