XIM Factsheet

ชื่อโครงการ

ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์

เนื้อที่โครงการ
2-2-62.10 ไร่
อาคาร & ยูนิต
อาคารชุดพักอาศัย 38 ชั้น จำนวน 730 ยูนิต
จำนวนยูนิต 728 ยูนิต ร้านค้า 2 ยูนิต
แบบ & ขนาดห้อง

XIM Factsheet

สิ่งอำนวยความสะดวก
ชั้น G
ชั้น 8
ชั้น 37
ชั้น 38
พื้นที่จอดรถ
ระบบรักษาความปลอดภัย

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น


หมายเหตุ : ตารางคำนวณข้างต้นเป็นการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว วิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างวดผ่อนชำระจะบวกเพิ่ม 0.75% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่แก้ไขสัญญาเงินกู้ และเปลี่ยนแปลงสัญญาค่างวดผ่อนชำระ หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้หมดก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้