*ไม่สามารถแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่งได้

进度

快来Phrapadaeng公寓体验“全新的多功能生活方式”,在这里,您于24小时的生活周期中能够实现活跃和闲适的有序平衡。

0%

ภาพรวมงาน

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานติดตั้งระบบ
0%
งานเสาเข็มเจาะ
0%

总体进度

0%

总体进度

0%

总体进度

0%

系统安装

0%

钻孔灌注桩工程

截至2024年的项目进度

截至2024年的项目进度

截至2024年的项目进度

截至2024年的项目进度

截至2024年的项目进度

截至2024年的项目进度

截至2024年的项目进度

截至2023年的项目进度

截至2023年的项目进度

截至2023年的项目进度

截至2023年的项目进度

截至2023年的项目进度

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น


หมายเหตุ : ตารางคำนวณข้างต้นเป็นการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว วิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างวดผ่อนชำระจะบวกเพิ่ม 0.75% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่แก้ไขสัญญาเงินกู้ และเปลี่ยนแปลงสัญญาค่างวดผ่อนชำระ หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้หมดก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้