*ไม่สามารถแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่งได้

Progress

Come and experience “A NEW MIXED LIFESTYLE”
at Condominium Phrapadaeng, where your 24 hours life cycle will be balanced between
activeness and relaxation.

0%

ภาพรวมงาน

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานติดตั้งระบบ
0%
งานเสาเข็มเจาะ
0%

ภาพรวมงาน

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานติดตั้งระบบ
0%
งานเสาเข็มเจาะ

ความคืบหน้าโครงการ พฤษภาคม 2567

ความคืบหน้าโครงการ เมษายน 2567

ความคืบหน้าโครงการ มีนาคม 2567

ความคืบหน้าโครงการ กุมภาพันธ์ 2567

ความคืบหน้าโครงการ มกราคม 2567

ความคืบหน้าโครงการ ธันวาคม 2565

ความคืบหน้าโครงการ พฤศจิกายน 2566

ความคืบหน้าโครงการ ตุลาคม 2566

ความคืบหน้าโครงการ กันยายน 2566

ความคืบหน้าโครงการ สิงหาคม 2566

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น


หมายเหตุ : ตารางคำนวณข้างต้นเป็นการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว วิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างวดผ่อนชำระจะบวกเพิ่ม 0.75% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่แก้ไขสัญญาเงินกู้ และเปลี่ยนแปลงสัญญาค่างวดผ่อนชำระ หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้หมดก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้